Obchodní podmínky portálu ecloud150.cz

Provozovatelem vzdělávacího portálu ecloud 150.cz je CLOUD 150 s.r.o., Křenová 19a, 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 27712591, DIČ: CZ27712591.    

1. Obecná ustanovení


a. Provozovatelem portálu ecloud150.cz je společnost CLOUD 150 s.r.o., Křenová 19a, 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 27712591, DIČ: CZ27712591 (dále jen „provozovatel“)


b. Portál ecloud150.cz obsahuje vzdělávací microlearningová videa, která je možné na portálu přehrávat (dále jen „portál“).


c. Většína videí jsou přístupná pouze uživatelům, kteří mají zaplaceno předplatné. Některá z videí jsou k dispozici zdarma a také si je mohou přehrát nezaregistrovaní návštěvníci portálu. 


d. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah videí a jeho dopad    na jednotlivé uživatele.    

e. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací    ve videích. Provozovatel se však snaží dle svých nejlepších možností udržovat obsah aktuální a obsahově správný.


f. Provozovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky portálu.


g. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům kdykoliv ukončit členství a to i bez    udání důvodu.


h. Provozovatel může    v krajních případech zcela zamezit přístupu konkrétnímu uživateli a to i v případě, že    uživatel nebude přihlášen.


i. Uživatelé jsou povinni při registraci    zadávat pravdivé údaje a udržovat je    pravdivé po    celou dobu svého působení uvnitř ecloud150.cz. Uvádění falešných údajů může vést k vymazání účtu.

j. Je přísně zakázáno    sdílet neveřejný obsah (tedy obsah dostupný jen platícím uživatelům) třetím stranámi. Zejména se to týká microlearningových videí a materiálů k nim poskytovaným.


k. Je přísně zakázáno    portál využívat    k jakékoliv nezákonné činnosti.


l. Zneužívání jakékoliv chyby    v systému je přísně zakázáno.


m. Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím provozovateli. Je zakázáno jej upravovat, kopírovat, přeprodávat či    dokonce vydávat za svůj.2. Objednávky a platby


a. Provozovatel na portálu ecloud150.cz umožňuje uživatelům objednat si předplatné. Zaplacením předplatného získá uživatel přístup k neveřejnému vzdělávacímu obsahu. Provozovatelem ecloud150.cz je CLOUD 150 s.r.o., Křenová 19a, 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 27712591, DIČ: CZ27712591.


b. Pro    vytvoření objednávky    je potřeba vyplnit objednávkový formulář s potřebnými údaje.


i. V případě fyzické osoby stačí jméno, příjmení a adresa. IČ a DIČ jsou volitelné.


ii. V případě právnické osoby    je vyžadován název, adresa,    jméno a příjmení kontaktní    osoby, IČ. DIČ je volitelné.


c. Objednávka    s falešně uvedenými údaji je neplatná.


d. Předplatné pro fyzické osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou osobu, na níž je účet registrován.


e. Předplatné pro právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm    jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup. Nesmí jich však být více než je sjednaná kapacita uživatelů.


f. Objednávka    se stává závaznou okamžikem jejího    odeslání.


g. V případě storna objednávky si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli, který objednávku stornuje, administrativní    poplatek ve výši až 200 Kč.


h. V případě předčasného ukončení předplatného má provozovatel právo    nevrátit    zbytek    částky,    jejíž výše odpovídá zbývající    době předplatného. V takovém případě však    provozovatel nesmí zrušit uživateli předplatné. Pokud jej zruší, je provozovatel povinen částku    vrátit.


i. Provozovatel umožňuje provést platbu za objednávku vždy alespoň jedním z těchto uvedených způsobů


1. Platba převodem na účet

2. Platba kartou prostřednictvím platební brány, jejíž podmínky je uživatel povinen dodržovat.


j. V případě platby kartou si provozovatel vyhrazuje    právo považovat objednávku předplatného za opakující se.    To znamená, že se předplatné po svém vypršení automaticky zaplatí    znovu a obnoví se na    další časové období. Uživatel má vždy možnost automatické obnovování předplatného vypnout.


k. V případě platby převodem na účet je předplatné    odemknuto do    3 pracovních dnů (zpravidla však do několika hodin) po připsání dané částky na účet provozovatele.


l. V případě platby kartou je předplatné odemknuto ihned.


m. Ceny za předplatné jsou konečné, není-li    výslovně uvedeno jinak.


n. Dodání produktu je    online a je zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak.


o. Údaje, které kupující zadává při platbě, musí být zadány pravdivě. V opačném případě může být objednávka zrušena. Provozovatelem ecloud150.cz je CLOUD 150 s.r.o., Křenová 19a, 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 27712591, DIČ: CZ27712591.3. Reklamace


a. V případě reklamace objednávky se může kupující obrátit na emailovou adresu [email protected]. Reklamovat objednávku je možné nejpozději do 3 dnů od jejího    provedení.


b. O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.


c. Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit provozovatele nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek, kdy kupující užil předmětu objednávky    a reklamací se    snaží dosáhnout vrácení peněz, přičemž si ponechává předmět objednávky (například si předmět objednávky stáhl do počítače).


d. O stavu a průběhu    reklamace informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného odkladu.


e. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.


f. Jakkoliv nakládat s placeným obsahem poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.4. Vouchery


a. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům tzv. vouchery.


b. Použití voucheru odemkne    konkrétní kurz tomu, kdo voucher použil, a to na 365 dní.


c. Různé vouchery odemykají různé kurzy.


d. Vouchery jsou nepřenosné.


e. Uživatelé nemají nárok na vouchery. Vouchery provozovatel poskytuje zcela dobrovolně (např. v rámci marketingových akcí).


f. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkční vouchery či vouchery, které uživatel nestihl využít po dobu    jeho platnosti.


g. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli přístup ke kurzům, které si odemknul použitím voucherů.5. Obsah zdarma


a. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům obsah zdarma.


b. V obsahu zdarma jsou takové kurzy, které si můžou přehrát přihlášení (a ve speciálních případech i nepřihlášení) uživatelé zcela zdarma.


c. Obsah zdarma pro přihlášené uživatele je    viditelně označen.


d. Obsah zdarma pro nepřihlášené není nijak označen. Tento typ obsahu je využíván zejména v rámci marketingových kampaní (v newsletterech, PPC kampaních apod.)


Provozovatelem ecloud.cz je CLOUD 150 s.r.o., Křenová 19a, 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 27712591, DIČ: CZ27712591.6. Zacházení s osobními údaji


a. Informace o    zacházení s osobními    údaji provozovatele jsou obsaženy v    samostatném dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních    údajů dostupném na portále provozovatele.7. Ostatní ustanovení


a. Provozovatel má právo stáhnout z portálu jakýkoliv kurz, a to i bez udání důvodu.


b. Provozovatel nenese odpovědnost za mylné informace v obsahu kurzů, webových stránek či dalších vzdělávacích materiálech.


c. Registrace uživatele je dobrovolná.


d. Uživatelský    účet provozovatel na požádání uživatele zruší. Je možné zrušit pouze účet toho, kdo o to    požádá. Není možné zrušit účet jedné osobě na požádání jiné osoby.


e. Žádost o zrušení uživatelského účtu je nutné odeslat přes kontaktní formulář na portálu.


f. Zrušením účtu nevzniká uživateli nárok na    vrácení již zaplacených peněz.


g. Vztah provozovatele a uživatele se řídí platnými právními předpisy České republiky.8. Změna VOP


a. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.


b. O chystané změně    obchodních podmínek budou    uživatelé informováni    prostřednictvím portálu    a/nebo    zasláním informace o změně    na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.


c. Pokud uživatel se změnou    obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu    nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek vypovědět předplatné    a zrušit uživatelský účet, a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu [email protected]. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli poměrnou část zaplacené platby, odpovídající doposud nevyčerpanému rozsahu služeb poskytovaných Provozovatelem.